welcome

services

service port
MC-1.17.1 25565
Forge-1.17.1 25566

deposits

currency address
BTC
37CeKQGdXj1Ex6kuAcKxYvohgBf4asEpZg
LTC
MR2UhgSfCURgUctx62fs46UppqH3fQCv3U
BCH (node only)
3GcqUQbck1vheHNpxbWfrqu9hqwoyLibni
XMR
4967ZNTdCzdNozYG1tQvAqFNE7zBjbvsadAJwM8VmYEY4h2w8ng6Zqp8Ln6V6hKvcJjcYSpCGcBkzMrWbzTaLy3K3XBGosu